Karatagan Damas

Karatagan Damas

Karatagan Damas Ciptaan : Duyeh Suharsa, 1961 Laras : Pelog
Daya Mahasiswa Sunda
Ageman luhung sajati
Rek ngabela tanah Sunda
Sangkan jembar luhung budi
Raharja, Waluya, rahayu
Rahayu sa-Nusantara
Mungguh jembar seuweu-siwi
Sorotna, sinarna, tandangna
Nyaangan ka-sanagaraDaya Mahasiswa Sunda
Tekadna anu sajati
Ngarojong budaya Sunda
Pikeun nyangga lemah cai
Ucapna, lengkahna nu nyata
Ku karya gawe budaya migawena rampak tandang
Ucapna lengkahna nu nyata
Kajembaran Indonesia
dari 4shared : murdhakasip@gmail.com
Catetan :
Karatagan Damas ieu dihaleuangkeunna ti wangkid Oktober 1984 ku PP IV DAMAS. Lagu samemehna "Pasundan Eksiganda".
Dina Sawala Luhung ka-14 taun 2008 judul Karatagan Damas diasupkeun kana Ugeran Dasar Damas, bari teu dijentrekeun rumpakana. Dina Sawala Luhung ka-15 taun 2010 Rumpaka Karatagan Damas di jentrekeun dina Papagon Atribut Damas anu mangrupakeun bagian tina UD/URT Damas.

Artikel Kemarin
Next Post »
Thanks for your comment