Translate

Karatagan DamasKaratagan Damas

Karatagan Damas Ciptaan : Duyeh Suharsa, 1961 Laras : Pelog
Daya Mahasiswa Sunda
Ageman luhung sajati
Rek ngabela tanah Sunda
Sangkan jembar luhung budi
Raharja, Waluya, rahayu
Rahayu sa-Nusantara
Mungguh jembar seuweu-siwi
Sorotna, sinarna, tandangna
Nyaangan ka-sanagaraDaya Mahasiswa Sunda
Tekadna anu sajati
Ngarojong budaya Sunda
Pikeun nyangga lemah cai
Ucapna, lengkahna nu nyata
Ku karya gawe budaya migawena rampak tandang
Ucapna lengkahna nu nyata
Kajembaran Indonesia

Catetan :
Karatagan Damas ieu dihaleuangkeunna ti wangkid Oktober 1984 ku PP IV DAMAS. Lagu samemehna "Pasundan Eksiganda".
Dina Sawala Luhung ka-14 taun 2008 judul Karatagan Damas diasupkeun kana Ugeran Dasar Damas, bari teu dijentrekeun rumpakana. Dina Sawala Luhung ka-15 taun 2010 Rumpaka Karatagan Damas di jentrekeun dina Papagon Atribut Damas anu mangrupakeun bagian tina UD/URT Damas. 

Via Google DRive dari Drive: murdhakasip@gmail.com
JUDUL : Karatagan Damas
Artikel Lainnya

0 komentar:

Silahkan Berkomentar dengan Sopan
Kecuali admin, Dilarang Mencantumkan Link Aktif (dihapus Admin)

Please comment with courtesy
Except admin, Don't List Active Links (deleted Admin)